Applied History

Panel 2: Contractonderzoek

Historisch onderzoek in opdracht: uitdagingen en dilemma’s

Als er ergens sprake is van directe toepassing van historische kennis ten behoeve van een maatschappelijke vraag, dan is dat wel bij het onderzoek in opdracht. Hier wordt historische expertise ingezet om de geschiedenis te duiden en vragen omtrent het eigen verleden van de opdrachtgever te onderzoeken. Deze opdrachten komen uit allerlei richtingen en hebben ook een verschillende achtergrond: bedrijven vieren een jubileum en willen meer weten over hun geschiedenis, instellingen of overheden hebben behoefte aan historische reflectie, er is behoefte aan de biografie van een belangrijke historische figuur, of families willen meer weten over hun voorouders. Opdrachten komen op verschillende manieren tot stand: de ene keer wordt de universiteit benaderd met een onderzoeksvraag, de andere keer nemen we zelf het initiatief voor een onderzoeksproject waarvoor we dan externe partijen weten te interesseren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ervaren onderzoekers, maar soms werken er ook studenten aan mee, voor wie dit een waardevolle leerervaring kan zijn. En uiteraard moet, ook als het onderzoek wordt gefinancierd door de opdrachtgever, het wetenschappelijke onafhankelijkheid en integriteit gewaarborgd zijn.  

Utrecht kent een lange traditie van onderzoek in opdracht en onderscheidt zich in dit opzicht nadrukkelijk van de zusterfaculteiten. In deze sessie willen we nagaan hoe deze historische onderzoeksopdrachten als vorm van applied history zich verhouden tot andere vormen van wetenschappelijk onderzoek en hoe de integriteit en onafhankelijkheid van de onderzoeker daarbij wordt gegarandeerd. En ook, wat draagt de geschiedenis van een individuele onderneming of  overheidsinstelling, of de biografie van een historische figuur bij aan de wetenschappelijke discussie? Daarbij richten we ons op verschillende fasen in het onderzoek: Wie neemt het initiatief en bepaalt dit het onderzoek? Hoe komen vraagstelling en onderzoeksopzet tot stand? Wat is het belang van onderzoekservaring? Hoe ga je als onderzoeker om met geheimhouding en wat is de invloed van de opdrachtgever? Wat is de bijdrage aan de wetenschap van dit type onderzoek en tenslotte de lastigste vraag: wat is de maatschappelijke impact van onderzoek in opdracht? 

Dr. Joost Dankers
Voorzitter
Joost Dankers is historicus en onderzoeker van het bedrijfsleven in de twintigste eeuw. Hij onderzoekt bedrijfshistorische opdrachten als vorm van toegepaste geschiedenis en de betekenis daarvan voor het wetenschappelijke veld. Read more
Prof. dr. Leen Dorsman
Voorzitter
Prof. Dorsman is profileringshoogleraar universiteitsgeschiedenis. Hij doceert historiografie en theorie van de geschiedenis. Read more
Dr. Marijke Huisman
Marijke Huisman is universitair docent Public History, Education and Civic Engagement. Haar onderzoek richt zich op relaties tussen publieke en academische vormen van geschiedbeoefening, toegespitst op auto/biografische representaties van het verleden en vaak vanuit boekhistorisch perspectief.
Dr. Joep Schenk
Joep Schenk is universitair docent geschiedenis van de internationale betrekkingen. Hij is geïnteresseerd in de geschiedenis van internationale regime-building, door de lens van natuurlijke grondstoffen governance. Read more
Dr. Jeroen Koch
Jeroen Koch is universitair docent cultuurgeschiedenis. Hij is geïnteresseerd in de Nederlandse en de Europese geschiedenis van de negentiende en de twintigste eeuw. Read more